KUMPULAN MAKALAH, SKRIPSI, & TIPS DAN TRIK

Download Kumpulan Makalah Gratis, Kumpulan Skripsi Gratis, Kumpulan Proposal Skripsi Gratis, Kumpulan Paper Gratis, Kumpulan Kliping Gratis, Kumpulan Makalah Pendidikan, Kumpulan Makalah Teknik Informatika, Kumpulan Makalah Sosiologi, Kumpulan Makalah Ekonomi, Kumpulan Makalah Ilmu Pengetahuan

Download Kumpulan Makalah Gratis, Kumpulan Skripsi Gratis, Kumpulan Proposal Skripsi Gratis, Kumpulan Paper Gratis, Kumpulan Kliping Gratis, Kumpulan Makalah Pendidikan, Kumpulan Makalah Teknik Informatika, Kumpulan Makalah Sosiologi, Kumpulan Makalah Ekonomi, Kumpulan Makalah Ilmu Pengetahuan

KEPEMIMPINAN WANITA DALAM ISLAM

Wanita Dalam Pandangan Islam
            Diskursus  Wanita  dalam Islam  mendapat  perhatian yang sangat serius. Peran dan fungsi wanita menjadi  pokok perhatiannnya.  Pada dasarnya wanita dan  laki-laki  dalam pandangan Islam didudukan secara sama dalam hukum. Uraian ini sangat jelas dalam surah An-Nisa 1:

Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang  telah menciptakan kamu dari seorang diri dan  daripadanya Alloh menciptakan istrinya dan  daripada  keduanya lahir menyebarlah banyak pria dan wanita.


Sebuah hadits mengatakan:
Semua  manusia  adalah  sama,  bagaikan gigi-gigi sisir. Tidak ada tuntutan kemuliaan seorang  Arab atas seorang Ajam (bukan Arab), atau seorang  kulit putih  atas  kulit hitam atau  seorang  pria  atas seorang wanita, Hanya  ketaqwaan seseorang  yang menjadi pilihan Alloh.

            Akan  tetapi  dalam perspektif yang  lain  wanita didudukan  sebagai  obyek yang harus  dipimpin  laki-laki: "Lelaki  adalah pimpinan bagi wanita" (An-Nisa  34)  bukan berarti  wanita tak mendapat kedudukan yang layak.  Wanita dalam  batasan  tertentu  malah  menjadi  sebuah   tonggak negara, dengan peran sertanya dalam mendidik keturunannya.[1]
            Wanita juga menempati diri sebagai sang pengayom bagi siapa  saja,  sehingga  dapat  memberikan  ketenangan dan kebahagiaan.  Ungkapan  ini sangat  populer  lewat sebuah hadits yang mengatakan, "surga di bawah telapak kaki ibu".
            Dalam  sistem  Islam, wanita  ditempatkan  dalam  3 kategori besar:
1) Wanita sebagai Anggota Umat Beriman
Wanita   sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari   umat mendapat  perlakuan yang sama persis dengan  laki-laki. Baik dalam urusan ibadah dan Muamallah, tiada kelebihan laki-laki atas wanita. Dengan demikian wanita mempunyai hak yang sama dalam usaha melakukan perbaikan  (ishlah) dalam masyarakat. Memang dalam batasan tertentu menurut Mazhab Hambali, seorang wanita yang kafir tidak disiksa seberat laki-laki kafir. Bahkan dalam sejarah banyak ditemukan bahwa wanita bagi umat  memberikan makna  dan  simbol  kesucian dengan pengabdiannya  yang luar  biasa.[2]
Dengan   peranannya tersebut  wanita menjadi sangat mempunyai arti  penting dalam  dimensi  spiritual.  Di samping dalam  lingkup spiritual,  wanita juga mempunyai peran penting  dalam hal pendidikan anak.  

2. Wanita Sebagai Anggota Keluarga
Kedudukan wanita di keluarga dalam Islam ditempatkan  sebagai  tempat  terhormat.  Bahkan  wanita  di   rumah tangganya  menjadi  pilar  utama  yang  akan   menopang keberlangsungan   keluarga.   Kehormatan   wanita   ini tercermin  dalam  ungkapan hadits:  Seseorang  bertanya kepada  Nabi,  pekerjaan apakah yang  sangat  disenangi Tuhan.   Ia  berkata:  menunaikan  shalat  tepat   pada waktunya.  Orang itu melanjutkan: kemudian apa  ?  Nabi bersabda,  bersikap  murahlah kepada  ayah  dan  ibumu.
            Bahkan  dalam  ungkapan hadits yang lain,  yang paling dihormati  di dalam keluarga adalah ibu, baru  kemudian ayah. Sebelum  kehadiran  Islam,  seperti  yang   telah diungkap Qur'an kelahiran seorang wanita adalah  sebuah aib  bahkan jika lahir hidup akan dikubur  hidup-hidup.
            Ini tertuang dalam ayat berikut:
"Apabila  seorang  di  antara  mereka menerima  berita dengan  kelahiran anak perempuan, hitamlah muka  mereka dan sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari  orang banyak,  disebabkan  buruknya berita  yang  disampaikan kepadanya.  Mereka bertanya  kepada  dirinya  sendiri, apakah ia akan  menanggung  kehinaan  ataukah   akan mengguburnya ke dalam tanah." (QS 16: 58-59)
            Dengan  mempertimbangkan kejadian ini,  maka  Al-quran  memberikan  jaminan  persamaan  akan  hak  hidup perempuan:

"Dan apabila bayi perempuan yang dikubur  hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh ... maka tiap-tiap jiwa  akan mengetahui  apa  yang   telah dikerjakannya" (QS. 31:8-9). Dalam pandangan Islam, kedudukan wanita di keluarga memberikan makna penjagaan syariat.[3]
           
            Dialah  pendidik dan  penanam utama syariat sedari dini kepada  anggota keluarga yang lain. Lebih dari itu, seorang wanita akan menjadi peletak kepemimpinan dan syura dalam keluarga. Dari   sinilah   arti  penting  wanita   dalam   proses pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga.

3. Wanita Sebagai Anggota Dalam Masyarakat
            Peranan  wanita  dalam  masyarakat  merupakan pokok persoalan.   Di  mana  kecenderungan  penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak wanita  dalam masyarakat.  Hal  ini  didukung  oleh  pemahaman  bahwa tempat  terbaik bagi wanita adalah di rumah,  sedangkan di luar rumah banyak terjadi  kemudharatan.  Pandangan yang paling  umum adalah bahwa keluarnya  wanita  dari rumah untuk  maksud tertentu dihukumi  dengan  subhat, antara diperbolehkan  dan tidak.  Dalam  bahasan  fiqh ibadah, jika subhat lebih baik ditinggalkan.  Sedangkan dalam  fiqh muamallah bisa dijalankan  dengan  rukhshah darurat. Akan tetapi menurut pandangan Qardhawy,[4] bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk  keperluan  tertentu adalah diperbolehkan. Bahkan menahan wanita  di  dalam rumah hanyalah bentuk perkecualian dalam jangka  waktutertentu sebagai bentuk penghukuman.
Hal ini  tercermin dalam :
"Maka  kurunglah  mereka (wanita-wanita  itu)  dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai  Alloh memberi jalan yang lain kepadanya" (QS. 4:15)

            Peranan  wanita dalam masyarakat  tidak  terpisahkan dari  keluarga.  Perubahan sosial di  masyarakat  tidak akan berlangsung  jika  tidak  terdapat  gerakan  dari keluarga. Keterlibatan wanita dalam masyarakat  menurut Darleney May adalah; sebagai agen intelektual,  sebagai agen  ketrampilan masyarakat, sebagai agen  di  bidang politik,  sebagai agen di bidang militer, sebagai  agen di bidang hukum dan di bidang ekonomi.[5]

b. Wanita Islam Dalam Sejarah
            Kiprah wanita dalam sejarah menorehkan hasil yang gemilang.  Wanita difahami telah memberikan andil  yang besar dalam bidang intelektual klasik. Banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadits, bahkan sufi wanita.  Siti Aisyah dikenal sebagai pembawa hadist yang  sangat berarti, bahkan para shabahat nabi belajar padanya.  Dalam sejarah  juga diketemukan sufi Rabi'ah Al-Adalawiyah  yang dalam  maqam sufi  dikenal  sebagai  wanita  yang  sangat berpengaruh  di jamannya dengan segala  kontroversi  yang menyelimutinya.[6]
            Disamping  berperan  dalam agen  intelektual  dan kemuliaan, wanita memegang peranan dalam proses  da'wah Islam.  Wanita  seperti Asma bin  Abu  Bakar merupakan contoh bagaimana seorang wanita dapat memberikan  andil yang  sangat  berarti untuk  menyusun strategi  hijrah nabi[7]
            Karya-karya  besar wanita ini menarik para  ulama Islam  untuk  menulis biografi tentang  peranan  wanita dalam jamannya.  Tidak  kurang  dari  35  ulama  besar menulis tentang wanita dan segala perjuangannya.  Ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani (852/1449) menulis kamus biografis pertama tentang semua orang muslim  terkemuka yang meninggal pada satu abad tertentu Islam -abad  ke delapan Hijrah/Keempat belas Masehi.[8]
            Jumlah dan proporsi wanita yang terekam ke  dalam tulisan  ulama meliputi para sahabat Shahabat merujuk kepada gender laki-laki dan  shahabiah merujuk  kepada  gender perempuan.  Artian  secara   umum generasi  shahabat  adalah orang-orang yang  hidup  semasa nabi  yang  mengakui, menerima Islam dan  menerima  segala konsekuensinya,  baik usia ketika itu  sudah  dewasa  dan kecil.  Shahabat  dalam pandangan  kaum  Sunni  menempati kedudukan  mulia, sedangkan dalam pandangan  kaum  Syi'ah para  sahabat menyimpang setelah Nabi wafat.[9]
            Dari  perspektif ini terlihat bahwa sejarah  memberikan peranan  yang  besar.  Peranan  besar  wanita  terlihat pertama kali ketika Siti Khadijah (istri nabi  pertama) sebagai pengikut   pertama   Muhammad,   bukan   dari laki-laki-laki. Kajian  ini telah ditelaah  oleh  Ibnu Sa'ad  secara  panjang lebar, sepanjang  dengan  kajian tentang kajian sahabat.[10]
            Al-Qur'an  sebagai sumber yang paling  otoritatif dalam Islam,  memberikan uraian  yang  panjang  lebar, bahkan salah  satu suratnya  merujuk  langsung  kepada wanita (surat An-Nisa'). Banyak ditemukan bahwa  wanita menjadi  sebab turutnya  ayat,  baik  dalam  kapasitas peringatan    ataupun dalam   kapasitas    memberikan kejelasan.
            Ayat  tentang  wanita yang  berkait  dengan  peringatan adalah  tentang ayat Hijab dalam Al-Ahzab dan An-Nur,  dan ayat  tentang  tuntutan harta istri nabi,  sedangkan  ayat tentang   sanjungan   dan  kejelasan  adalah   ayat   yang memberikan keterangan tentang kesucian Aisyah yang sempat didiamkan Nabi dalam surat. Meski kita lihat setting utama yang  digunakan adalah istri-istri nabi.[11]
            Bahkan  dalam keluarga Nabi sendiri, anak  wanita menjadi  sangat  dominan. Nabi  pernah  mempunyai  anak laki-laki (Ibrahim bin Muhammad) akan tetapi  meninggal dunia   ketika  masih  remaja.  Sedangkan   anak   yang perempuan  sebanyak  4  orang, dan  yang  paling  utama adalah Fatimah Zahrah. Bahkan dari generasi Fatimah ini diklaim sebagai generasi yang akan melahirkan keturunan yang paling baik dan ma'shum.
            Masalah  ini dapat dilihat  dengan  kemunculan mazhab politik Syi'ah yang kemudian menjadi mazhab Aqidah. Bahkan dalam sejarah varian dari mazhan Syi'ah ini mengambil nama Fatimah  az-Zahra  sebagai varian dari Syiah.  Lebih  jauh mazhab ini mampu mendirikan sebuah pemerintahan Fatimiyah Isma'liyyah  di Mesir.[12]
            Karya  wanita  dalam  sejarah  Islam  adalah keterlibatannya  dalam  proses  ba'iah  (sumpah   setia). Sumpah  setia dari 2 wanita Madinah untuk  masuk  Islam dan setia kepada Nabi tercermin dalam Bai'ah  An-Nisa'i (bai'ah Perempuan). Bukan hanya itu saja, dalam  bai'ah kedua jumlah wanita mencapai 449 wanita menyatakan diri masuk  Islam  dan  menerima  kerasulan  Muhammad,  yang kemudian dikenal dengan bai'ah harbi (perang).
            Bai'ah itu sendiri dimaknai sebagai bentuk  kesepakatan atau kontrak sosial. Bai'ah masih satu rumpun dengan  kata al-ba'i  atau jual beli. Bai'ah ini dilaksanakan di  bukit Aqobah, antara  Nabi  dan  orang-orang  Madinah.   Dalam perspektif yang khusus bai'ah sebagai tonggak  berdirinya masyarakat Islam atau sebagai embrio negara Islam Madinah.[13]
            Kedudukan wanita mendapat posisi yang menakjubkan dalam   sejarah,  orang  yang  pertama  kali   mendapat syahadah  adalah  wanita bukan pria. Orang  itu  adalah Sumayyah  binti  Khubbat,  yang  meninggal  di   Makkah dibunuh  oleh  Abu Jahl. Bahkan banyak  wanita  menjadi perantaraan   turunnya  peristiwa   mukjizati,   maupun ramalan masa mendatang.[14]
            Hal   lain  yang  cukup  mengedepan  adalah   ke-terlibatan  wanita  dalam  beberapa  pertempuran   yang menentukan.  Baik  dalam masa Nabi  maupun  dalam  masa khilafah  Rasyidin.  Yang  cukup  kontroversial  adalah keterlibatan  Siti  Aisyah dalam  perang  Unta  (Jamal) melawan  Ali bin Abu Thalib karena  masalah  pengusutan pembunuhan Utsman yang tidak tuntas.
            Di  samping  analisis  di  sekitar  shahabat  dan keluarga Nabi, wanita di jaman tabi'in. Wanita  seperti 'Amra binti 'Abdur Rahman, sebagai seorang ahli  fiqih yang mempunyai  hubungan  yang  dekat  dengan  Aisyah. Terdapat pula Hafshah binti Sirin, sebagai seorang ahli hadist generasi kedua dari Basrah, yang terkenal dengan ketaqwaan dan kezahidannya. Ia digambarkan  oleh  Ibnu Jauzi digambarkan sebagai  wanita  yang  shaleh,   ia melakukan shalat sepanjang waktu. Terdapat pula  Aisyah binti  Thalhah   --cucu Abu Bakar-- yang  dalam  sejarah cukup   mengandung kontroversi,   dari   kepandaiannya sebagai penyampai hadist maupun tentang kecantikannya.
            Analisis tentang peran wanita dalam sejarah dalam zaman  Abbasiyah  melebar  ke  dalam  masalah   politik kenegaraan.  Ummu  Salamah --istri  dari  Abu  Al-Abbas sang pendiri Abbasiyah-- mempunyai pengaruh yang  besar kepada suaminya,  bahkan Abu al-Abbas  selalu  meminta pertimbangannya  dalam segala hal. Kemenakan  perempuan Harun  al-Rasyid --Zubaidah-- mampu mempengaruhi  untuk mendapatkan hak-hak istimewa. Pengaruh Zubaidah sendiri sampai masa pemerintahan khalifah al-Makmun.
            Dalam kekhilafahan Abbasiyah, puncak peran wanita dalam masalah politik adalah dengan tampilnya  Syajarat Ad-Durr yang sempat memerintah di Mesir selama beberapa bulan. Kapasitas Durr sebelumnya adalah sebagai seorang selir Sultan   Ayyubiyah   yakni   Malik   Ash-Shalih Najmuddin.  Kemampuan Durr tidak hanya  dalam  masalah pemerintahan, ia  juga terlibat dalam  perang  melawan pasukan  Salib.  Dia memerintah  karena  kondisi  yang sangat   darurat,   yang mengharuskan   ia   mengambil kekuasaan   ketika  kondisi pemerintahan  kacau,   dan ancaman  eksternal  sangat  kuat.             Hal  demikian   juga dialami oleh Ghaziyah, yang memerintah mengatasnamakan putrnya yang masih kecil setelah suaminya meninggal. Ia dilukiskan  oleh Adz-Dzahabi sebagai orang yang shaleh dan  sopan.  Kekayaan tampilnya wanita  dalam politik banyak  di  warnai  dalam sejarah dinasti Mamluk  dan Seljuk.

C. Kepemimpinan Wanita : Feminis dan Syari'ah
            Kepemimpinan  wanita  merupakan  persoalan  pelik yang  sampai  saat  ini  terus  menjadi   perbincangan. Lingkup perbincangan  tersebut  bermula  dari  tatanan syari'ah  yang memberikan  barrier  berupa  sinyalemen hadits bahwa tidak akan beruntung suatu masyarakat jika kepemimpinan diserahkan kepada wanita. (Hr. Bukhari)
            Interprestasi  akan Hadits sebagai  sumber  kedua setelah  Quran  biasanya  diletakkan  kepada  persoalan Sanad dan Perawinya. Artinya apakah secara matan  (isi) suatu hadits tersebut bertentangan atau  tidak  dengan Qur'an, atau dapat difahami dengan logika Islam sebagai agama  yang fitrah atau tidak.  Kemudian  interprestasi yang  lain  adalah berdasarkan kekuatan  sanad  ataupun pembawanya.  Dengan menggunakan  kekuatan  sanad  akan melahirkan  jenis hadist dari  tingkat  Shahih  sampai dloif, mursal bahkan palsu.
            Menurut Yusuf Qardhawy, hadits ini adalah  Shahih sebab  periwayatannya  dari Abu  Bakrah  yang  kemudian dikutip  Bukhari.  Sedangkan hadits  yang  diriwayatkan oleh Bukhari  termasuk  ke dalam  hadist  yang  shahih. Sedangkan dari pertimbangan matan, ada  yang  difahami secara  tekstual, ataupun difahami secara  kontekstual. Pemahaman secara tekstual akan menyimpulkan bahwa haram hukum  wanita menjadi kepala  pemerintahan.  Sedangkan pemahaman secara kontekstual, bahwa  hadits  tersebut berkaitan  dengan diangkatnya  seorang  wanita  Persia menjadi  pemimpin meski disekitarnya  terdapat  banyak calon   pemimpin  yang memadai,  hanya  karena   hukum kerajaan menghendaki demikian.[15]
            Mayoritas ulama ushul melihat bahwa  pertimbangan keumuman lafazh lebih mengedepan bukan pada  kekhususan sebab.  Meski demikian Ibnu Abbas dan Ibnu  Umar  tidak semata-semata  itu, hal ini setidaknya  melihat  dampak dari pemahaman   yang  demikian   dapat   menimbulkan kelompok-kelompok  seperti  Khawarij  yang   berlebihan dalam agama. Golongan Khawarij dalam menafisrkan ayat maupun  hadits secara  tekstual, sehingga menjadikan agama sangat  berat, bahkan sampai mengkafirkan perbedaan pendapat.[16]
            Jumhur   ulama  sepakat  akan   haramnya   wanita memegang  kekuasan  dalam al-wilayatul-kubra  atau  al-imamatul-uzhma  (pemimpin  tertinggi). Di  mana  wanita berperan   sebagai  pemimpin  tertinggi  dalam   urusan pemerintahan.   Sebab  dalam  matan   hadits   tersebut terdapat  kata  "Wallu Amrahum" (Yang  Memerintah  Kamu Semua), yang ditafsirkan sebagai Khalifah dalam  sistem politik Islam.  Sehingga  jumhur   ulama   memberikan pengharaman pada  wanita.    Hampir   ulama   klasik   memandang   perlu untuk mengetengahkan hawa hak menjadi khalifah adalah haq laki-laki, bukan wanita. Ini diungkapkan baik oleh  Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun.[17]
            Akan tetapi  dalam  batas kepemimpinan  dalam  satu bidang tertentu,  yang  tidak menyeluruh dalam masyarakat, wanita berhak  mendapatkan itu, seperti dalam kejaksaan, pendidikan bahkan menjadi menteri.[18]           Meski  demikian perkembangan  pemikiran  tentang kepemimpinan merupakan hak setiap insan. Pandangan kaum modernis terutama yang diwakili oleh kalangan  feminis. Fatimah  Mernisi seorang feminis muslim  asal  Aljazair bahkan  secara radikal menyerang pemahaman  ulama  yang telah membuat fiqh yang diskriminasi kepada  perempuan. Banyak hak perempuan dikebiri. Dan shabahat Abu  Bakrah dalam  hal ini menjadi tertuduh terbesar. Sebab  dialah yang  mengingatkan  Khalifah Ali setelah  perang  Jamal dengan  Aisyah.  Abu  Bakrah sendiri  menurut  Mernisi adalah  Shahabat  yang  pernah dihukum  oleh  Umar  bin Khattab   karena  keraguan  dalam memberikan   saksi. Sehingga   menurut   Fatimah   Mernisi hadits    yang diriwayatkan  Abu  Bakrah adalah palsu dan tidak  bisa dijadikan hujjah. Tampaknya  Fatimah Mernisi menjadi  sangat  emosional, sehingga  ketika  Ali membenarkan  hadits  tersebut   tak gubris.  Bahkan  Ali difahami juga  turut  berbohong  demi kepentingan  politiknya. Lebih lanjut Hasan bin  Ali  juga mendukung  hadits tersebut, dan disebutnya Hasan  bin  Ali ada kepentingan karena kekuasaannya akan diambil Muawiyah.[19] Tidak bolehnya wanita  duduk  dalam kepemimpinan  politik  adalah produk ulama  yang  bias dengan patriakhi.[1]Lihat  dalam Hibbah Rauf Izzat,  Wanita  dan  Politik Pandangan Islam, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1997.

[2]Ibid, lihat juga dalam artikel Darleney  May  "Wanita Dalam Islam: Kemarin dan Hari ini" yang diedit oleh  Harun Nasution  dan  Bakhtiar Effendi, Hak Azazi  Manusia  Dalam Islam, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1987, hal.230-233

[3]lihat dalam Hibbah Rauf Izzat, ibid., hal. 152

[4]lihat dalam Yusuf Qardhawy, Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an  dan Sunnah, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar,  1997, 231

[5]lihat Darleney May, op.cit., hal. 249-252

[6] Lihat lebih jauh dalam Ruth Roded, Kembang Peradaban:  Citra Wanita di Mata Penulis Biografi  Muslim, Bandung, Mizan, 1995.

[7]  lihat  dalam  peranan  Asma  binti  Abu  Bakar   dalam memberikan strategi persembunyian Rasul dan Abu Bakar  di gua  Tsur ketika di kejar-kejar oleh orang  Quraisy  dalam Ramadhan  al  Buthi, Sirah Nabawiyah I, Jakarta,  Rabbani Press, 1990

[8]lihat dalam F. Rosenthal, "Ibnu Hajar al-Asqalani," yang dikutip oleh Ruth Roded dalam op.cit., hal. 23

[9] lihat  uraian lebih  jauh tentang pandangan ini dalam  Juynboll, Muslim Tradition, yang dikutip oleh Ruth Roded, ibid., hal. 39

[10]lihat dalam Ruth Roded, ibid., hal. 48

[11]Lihat lebih  jauh dalam  Qs.  An-Nisa:  128, An-Nur:  20,  Al-Ahazab  32-33. Ataupun  peran  Ummi Kultsum binti 'Uqbah  yang  masuk  ke Madinah  setelah Perjanjian Hudaibiyyah, lihat  dalam  Qs. Mumtahanah: 10

[12]Lebih jauh lihat dalam  Abu  Zahrah Muhammad, Mazhab Politik dan Aqidah Dalam Islam,  Jakarta, Logos, 1996.

[13]Lihat  lebih jauh dalam artikel Fathi Osman,  "Bay'ah  Al-Imam: Kesepakatan Pengangkatan Kepala Negara Islam"  dalam Mumtaz  Ahmad (ed), Masalah-masalah Teori  Politik  Islam, Bandung,  Mizan,  1993, hal 75-96. Tentang  proses  bai'ah sendiri  dapat  dilihat  lebih jauh  dalam Muhammad  Said Ramadhan  al-Buthy,  Sirah  Nabawiyyah:  Analisis Ilmiah Manhajiah  Terhadap  Sejarah  Pergerakan  Islam  di   Masa Rasulullah SAW Jilid I,Jakarta, Rabbani Press, 1993.

[14]lihat dalam Ruth Roded, op.cit., hal. 74

[15]lihat dalam Yusuf Qardhawy, op.cit., hal 246

[16] Lihat lebih jauh dalam Abu Zahrah Muhammad, Aliran Politik dan  Aqidah Dalam Islam, Jakarta, Logos, 1996

[17]Lihat  pemikiran tokoh-tokoh  ini dalam Muhammad Azhar,  Filsafat  Politik: Perbandingan   Islam  dan  Barat,  Jakarta,   RajaGrafindo Persada, 1996.

[18] lihat pendapat ini dalam Yusuf Qardhawy, op.cit.,  hal 248

[19]Lihat  dalam  Fatimah  Mernisi,  Wanita  dan Politik di  dalam  Islam,Bandung, Pustaka, 1994

Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Kumpulan Makalah / Pendidikan Islam dengan judul KEPEMIMPINAN WANITA DALAM ISLAM. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://paper-makalah.blogspot.com/2011/03/kepemimpinan-wanita-dalam-islam.html. Terima kasih!
Ditulis oleh: Udien bae -

Belum ada komentar untuk "KEPEMIMPINAN WANITA DALAM ISLAM"

Post a Comment

TULIS DISINI....